Natuurinclusief

Een groene leefomgeving biedt vele voordelen. Een natuurinclusieve wijk draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor zowel mensen als dieren. Door groen toe te voegen, wordt er gezorgd voor luchtfiltering, verkoeling, geborgenheid en het nodigt daarbij uit om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarom is er voor Tag West, in samenwerking met een ecoloog van Eelerwoude, een natuurinclusief ontwikkelplan samengesteld.

Natuurvriendelijke voorzieningen aan huis

Om de natuurlijke omgeving te bevorderen, worden er nestkasten voor vogels zoals de huismus en de gierzwaluw, evenals vleermuiskasten in de gevels geplaatst. De bewoners ervaren hier geen hinder van, maar profiteren er zelfs van, aangezien vleermuizen duizenden muggen per nacht eten zonder dat wij daar last van hebben.

Alle platte daken in de wijk zullen worden voorzien van een sedumdak. Een sedumdak kent vele voordelen. Het vangt namelijk hevige regenval op. Het filtert fijnstof en zorgt voor verkoeling. Daarnaast gaat een sedumdak ook nog eens langer mee.

Groenplan

De ecoloog heeft de diersoorten in kaart gebracht die al in de omgeving te vinden zijn of naar verwachting in de nabije toekomst hier zullen verschijnen. Deze soorten, zoals de meervleermuis, huismus, gierzwaluw en rietvogels, hebben het steeds moeilijker door de toenemende verdichting van het landschap. Door de voorzieningen voor deze soorten in te richten, behouden we deze diersoorten en kunnen we zelfs hun populaties vergroten. Dát is essentieel voor ons ecosysteem, waar wij als mens ook van profiteren. Zo werken deze soorten plaagonderdrukkend omdat ze insecten zoals mugjes eten.

Binnen het plan wordt er ook rekening gehouden met de biodiversiteit van graslanden, zodat deze de nu veelal verstoten vlindersoorten en bijen weer aantrekken. Deze nuttige insecten zorgen onder meer voor verstuiving en voeding voor andere diersoorten.

.

Rietvegetaties

In het waterrijke gebied van Tag West, voornamelijk aan de randen, zullen rietvegetaties worden aangelegd. Dit vergroot niet alleen de biodiversiteit, maar dient tevens als leefgebied voor rietvogelsoorten zoals de snor en de rietzanger. Tevens zorgt de rietvegetaties voor de zuivering van het water.

Bomen en planten

Om het gebied groener te maken, zullen verschillende soorten inheemse bomen en stadsbomen worden geplant. Deze bomen bieden nestgelegenheid, voedsel en vliegroutes voor vogels en vleermuizen. Door het hele gebied worden op diverse locaties plantvlakken aangelegd. Deze plantvlakken dragen niet alleen bij aan het groene karakter van de wijk, maar dienen ook als leefgebied voor bijen en vlinders. Verder zullen er vogelbosjes worden gerealiseerd om extra leefgebied te creëren.

Openbaar groen

De parkeervoorzieningen in de openbare ruimte zullen ook een groen karakter krijgen, dit heeft verschillende redenen. Dit draagt bij aan de groene uitstraling, maar en groene parkeerplek draagt ook bij aan het omgaan met toenemende hitte en hevige regenval.

In de wijk zullen spelen en natuur samenkomen. Op verschillende plaatsen worden groene speelplaatsen aangelegd, waar kinderen in contact komen met de natuur. Deze groene speelplaatsen worden zo ontworpen dat ze tevens dienen als leefgebied voor insecten en kleine zoogdieren.

Heutink Groep | info@tagwest.nl | 085 082 5300